پاندمی

با افزایش روز افزون پاندمی ویروس کوید-19 و ضرروت کنترل و محدود کردن این پاندمی 

چاره ای نیست غیر از کاستن از تردد ها در اماکن عمومی و کاهش خطر ابتلا ، لذا تلاش من و 

 همکارانم در این راستا برای کمک به رفع قسمتی از نیاز اقتصادی در چارچوب پروتکل های

بهداشتی جامعه می باشد . با آرزوی سلامتی برای همگان .