پاندمی :

  • با افزایش روز افزون همه گیری ویروس کووید-19 و ضرروت کنترل و محدود کردن این پاندمی
  • چاره ای نیست غیر از کاستن از تردد ها در اماکن عمومی و کاهش خطر ابتلا ، لذا تلاش من و 
  • همکارانم در این راستا برای کمک به رفع قسمتی از نیاز اقتصادی در چارچوب
  • پروتکل های بهداشتی جامعه می باشد .
  • با آرزوی سلامتی برای همگان

با ما همراه شوید